Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Керівництво для авторів

Вимоги до змісту

До друку приймаються матеріали українською, польською, російською, білоруською та англійською мовами.

Стаття повинна бути самостійним оригінальним дослідженням, яке не містить плагіату і раніше ніде не публікувалося. Якщо праця написана на підставі попередніх Ваших публікацій, але її зміст розширений і доповнений новими результатами студій, тоді обов’язковим є  посилання на вже оприлюднену частину тексту.

Наукові статті, відповідно до постанови Президії Вищої атестаційної комісії України № 7­05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», мають містити такі необхідні елементи:

 постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

–  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

Вимоги до анотацій

  • Для україномовних статей:

1) коротка – українською мовою (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена – англійською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

 

  • Для англомовних статей, що особливо заохочується:

1) коротка – англійською мовою (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена  – українською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

 

  • Для статей польською, білоруською або іншими мовами (окрім вище зазначених україно- чи англомовних):

1) коротка – мовою основного тексту статті (600 знаків (з пробілами), разом з ключовими словами (приблизно три речення));

2) розширена – англійською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки));

3) розширена  – українською мовою (1 800 знаків (приблизно півтори сторінки)).

 

Анотації пишуться у безособовій формі (досліджено, визначено, з’ясовано, обґрунтовується, висвітлюються тощо).

Текст анотації повинен розкривати не тільки зміст  статті, але й результати дослідження та наукову новизну.

 

Технічне оформлення статті

Обсяг статті, включаючи список літератури, таблиці, схеми тощо, повинен становити не менше 12–24 стор. друкованого тексту, набраного  в редакторі Word для Windows (версія 1997–2003). Формат А4 з берегами по 2 см з усіх боків; гарнітура шрифта тексту – Times New Roman; розмір шрифта – 14 кегль; міжрядковий інтервал – 1,5. Тип лапок у тексті – “…”.

Статтю слід оформити за наступною схемою:

– зверху зліва – УДК;

– нижче вказати особистий цифровий ідентифікатор ORCID;

–  справа через 1 інтервал – –ім’я, по-батькові та прізвище автора;

– нижче – назва статті півжирним курсивом звичайними літерами;

 – через 1 інтервал – анотації (з ключовими словами) 12 кеглем з міжрядковим інтервалом 1,5 (спочатку коротка анотація мовою, якою написана стаття, а далі через інтервал – розширена анотація в перекладі; при цьому в розширеній анотації продублювати мовою перекладу ім’я, по-батькові та прізвище автора, а також назву статті).

Посилання подаються у квадратних дужках відповідно номера, який є у алфавітному списку вкінці статті. У дужках необхідно вказувати сторінку, на яку покликаєтесь (наприклад: [3, с. 128]). Якщо певна бібліографічна позиція зустрічається в тексті неодноразово, то вона НЕ вноситься повторно у загальний перелік, натомість в квадратних дужках зазначається номер, під яким вона згадується у списку літератури.

Список використаних джерел подається наприкінці статті (розмір шрифту – 14, через 1 інтервал) в алфавітному порядку відповідно до  стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342). При формуванні списку не застосовується функція автоматичного нумерування. Слова «там само», «там же» не використовувати. Бібліографічні описи джерел мають обов’язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто (повністю) та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання. Прізвище автора після похилої лінії не повторювати.

 

References – після основного тексту (назву рубрики References подати великими літерами жирним накресленням) – список використаної літератури й опублікованих джерел за абеткою латинським шрифтом (назви видань, писаних кирилицею, транслітерувати, латинкою – продублювати; покликань та архівних джерел – не подавати). Джерела подавати у переліку References тільки раз незалежно від кількості покликань у статті (детально див. далі: 3. Приклади оформлення References у стилі APA)

 

 

Оформлення таблиць:

  • у тексті, де мовиться про певну таблицю, в круглих дужках курсивом вказують: (табл. 1) і т. д.;
  • перед самою таблицею з правого краю зазначається (без крапки у кінці): Таблиця 1, а нижче по центру подається її назва (також без крапки);

 

Оформлення ілюстрацій:

  • у тексті, де йдеться про певну ілюстрацію, у круглих дужках курсивом вказують: (іл. 1) і т. д.;
  • під самою ілюстрацією зазначається (без крапки в кінці): Іл. 1. Підпис ілюстрації

Окрім того, ілюстрації надсилаються окремими файлами з розширенням jp  або tiff (роздільність – не менше 200 dpi) у якісному виконанні, а підписи до ілюстрацій – окремим списком.

 Стаття (електронна версія) надсилається разом із заявкою на участь у конференції на електронну пошту Інституту релігієзнавства  за наступним зразком:

Прізвище, ім’я та по батькові

Науковий ступінь, посада, місце роботи чи навчання (повна назва навчального, наукового, музейного закладу або установи)

Контактні телефони та електронна адреса

Назва статті

Петренко Микола Іванович

кандидат історичних наук, доцент кафедри допоміжних історичних дисциплін Львівського національного університету імені Івана Франка

м. т. (097) 486-89-93

petrenko@i.ua

 

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього періодичного видання, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 

 

Матеріали, подані без дотримання зазначених вимог, повертаються автору без розгляду.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього наукового щорічника, використовуватимуться виключно для виконання внутрішніх технічних завдань видання; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.