Історія релігій в Україні: науковий щорічник / упоряд. О. Киричук, М. Омель чук,
І. Орлевич. – Л.: Інститут релігієзнавства – філія Львівського музею історії релігії; Видавничий відділ Львівського музею історії релігії «Логос», 2015. – Книга I. – 656 с.

Наукові статті збірника охоплюють широке коло питань історії розвитку християн ства
від найдавніших часів до кінця ХХ ст. Розглядаються різноманітні аспекти по літич­
ного, правового і культурного становища православ’я, римо­ і греко­като лицизму,
протестантизму та іудаїзму.

Опубліковано: 2020-11-21

ІСТОРІЯ: ХРИСТИЯНСТВО У Х – ХVІІІ СТ.

ІСТОРІЯ: СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ ТА ГАБСБУРЗЬКІЙ МОНАРХІЇ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

ІСТОРІЯ: ВИКЛИКИ ХX СТ.

ІСТОРІЯ: ЦЕРКВА – ДЕРЖАВА – СУСПІЛЬСТВО В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ